KVKK BAŞVURU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ
TÜRKİYE LOKANTACILAR KEBAPÇILAR PASTACILAR VE TATLICILAR FEDERASYONU EĞİTİM
DANIŞMANLIK MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ İKTİSADİ İŞLETMESİ.
(Şirket) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle,
Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her
türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak
işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK
Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı surette ve
mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 1. Veri Sorumlusu
  TÜRKİYE LOKANTACILAR KEBAPÇILAR PASTACILAR VE TATLICILAR FEDERASYONU EĞİTİM
  DANIŞMANLIK MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
 2. Kişisel Verilerin Toplanması,
  İşlenmesi ve İşleme Amaçları Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin
  ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; çoğunlukla otomatik olmayan
  yöntemlerle ve bazı durumlarda kısmen otomatik yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisleri, iş birliği
  yaptığımız kurum ve kuruluşlar, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü,
  yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz, sunduğumuz hizmetlerden yararlandığınız
  müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verilerinizi işleyebilecektir.
  Ayrıca, Şirket hizmetlerini kullanmak amacıyla iletişim numaralarımızı aradığınızda veya internet
  sitemizin iletişim sayfasını kullandığınızda, Şirketimizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği
  eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.
  Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için
  gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde
  olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik
  idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, müşterilerin
  geri bildirimleri, şikayet yönetimi süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler
  vb.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan
  kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde
  belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
 3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
  Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için
  gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde
  olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik
  idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş
  ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri,
  hukuki uyum süreci, denetim, mali işler, tahribatlı ve tahribatsız muayenelerin gerçekleşmesi vb.),
  Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları
  politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, bağlı çalışılan
  akreditasyon kurumuna (Türk AKreditasyon Kurumu v.b.), bağlı çalışılan yetkilendirici otoritelere
  (Mesleki Yeterlilik Kurumu v.b.), bağlı çalışılan bakanlıkların ilgili birimlerine, Şirket yetkililerine,
  hissedarlarımıza, kanunen yetkili diğer kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9.
  maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
 4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar
  doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu
  kapsamda Şirketimizin sözleşme, akreditasyon/yetkilendirme kuralları ve yasadan doğan
  mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesiyle ve tesis ve binaların
  güvenliğinin sağlanması amacıyla elde edilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK
  Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu
  metnin 2 ve 3 numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda
  düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz; talebin niteliğine göre talebi en
  geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Yazılı olarak yanıtlanacak bu talep için 10 sayfaya kadar ücret
  alınmayacak, 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti yansıtılacaktır. Ayrıca
  yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde, alınacak ücret bu kayıt ortamının
  bedeli kadar olacaktır. Talebe istinaden yapılan değerlendirme sonucu talebin, Veri Sorumlusu’nun
  hatasından kaynaklandığı tespit edilirse bu ücretler iade edilecektir. Bu kapsamda kişisel veri
  sahipleri;
  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt
  içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya
  yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel
  verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun
  hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan
  kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan
  işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran
  otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya
  çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
  hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak
  için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan
  kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi;
  https://www.lokpasmym.com.tr adresindeki iletişim formundan Veri Sorumlusu’na iletebilir veya
  info@lokpasmym.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilir.

KVKK BAŞVURU FORMU İÇİN LİNK >