PİDECİ SEVİYE-3

Amaç:
Bu ulusal yeterliliğin amacı; çalışanların ve adayların Pideci (Seviye 3) mesleğinde başarılı olmak için gereken niteliklere sahip ve yeterli olup olmadığını belirlemek ve meslekte yeterliliğini, geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamasına olanak vermektir.
Bu çalışma; aynı zamanda eğitim ile sınav ve belgelendirme kuruluşları için referans niteliğindedir
Pideci Seviye-3 Mesleki Yeterlilik Belgesi, Uluslararası geçerliliği olan Türk Akreditasyon Kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylı Avrupa Birliği tarafından desteklenen belgedir. Pideci Mesleki yeterlilik sınavı teorik ve uygulamalı sınav olarak yapılmaktadır.

Sınava giriş için aranan şartlar nelerdir?
Pideci sınavına giriş için herhangi bir ön şart aranmamaktadır. İsteyen herkes sınava başvurabilir.
Pideci Seviye-3 Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavı 2 Aşamalı Olarak Gerçekleşmektedir;

Sınav Türü: Teorik Sınav: A1, A2, A3, A4 Performans Sınavı: A1,A3, A4, A5, A6, A7

Sınav Geçme Kriteri: Teorik Sınav: Her birimden %70 başarı elde edilmesi gerekir. Performans Sınavı: Her birimden %80 başarı elde edilmesi gerekir.

Zorunlu Birimler:
13UY0179-3/A1: İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma
13UY0179-3/A2: İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim
13UY0179-3/A3: Hijyen, Gıda Güvenliği ve Kalite
13UY0179-3/A4: Fırını Hazırlama
13UY0179-3/A5: Hamuru Hazırlama ve Şekillendirme
13UY0179-3/A6: Pide İçi ve Garnitür Hazırlama
13UY0179-3/A7: Pide Pişirme ve Servise Sunma

Teorik Sınav:
Bu yeterlilikte Zorunlu Olan A1, A2, A3, A4 birimlerinde teorik sınavlar test şeklinde gerçekleştirilir, her yeterlilik biriminin  değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.
Teorik sınav soruları LOKPAS MYM soru bankasından seçilen sorulardan oluşur.
Aday her bir birimden 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve aday yine her bir yeterlilik birimi için testte yer alan soruların en az % 70 ini doğru yanıtlaması durumunda bu sınavdan başarılı sayılacaktır.
Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorulardan oluşur.

Performansa Dayalı Sınav:
Bu yeterlilikte zorunlu olan A1,A3, A4, A5, A6, A7 birimlerinden performans sınavı yapılmaktadır her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır. Adayların, performans sınavlarında 13UY0179-3 Pideci (Seviye3) Ulusal Yeterlilik’ te verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır. Aday zorunlu olan  yeterlilik birimlerinin sınavından başarılı olmalıdır. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.
Performans sınavında adayın Performansı Değerlendirici tarafından ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarını, başarım ölçütlerini içerecek şekilde değerlendirilerek Performans Sınavı Değerlendirme Formuna yazılır elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir. Performans değerlendirme listesinde yer alankritik adımlardan başarılı olmak kaydıyla toplamda 100 tam puan üzerinden Performansa dayalı sınav da en az 80 puan alan aday başarılı sayılır. Adayın sınavlarda yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

Adayda Aranan Şartlar: Sınav başvurularında herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

Belgelerin Teslimi: Belgeler, belge sahibine veya belge sahibinin sözlü onayıyla verilmesini talep ettiği kişiye  Belge Teslim Tutanağı imzalatılarak ya da Adayın talep ettiği adrese kargo ile gönderilir.

Belgenin Kaybedilmesi: Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

Belge Geçerlilik Süresi Ne Kadar? Pideci Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır. Beş yıl sonunda adaylar sertifikalarını yenilemek zorundadırlar.

Belge Yenileme: Başvuru sahibi yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir. Başvuru dönemi, belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olup belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 6 ay önce, başlar. Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 24 ay veya son 6 ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren resmi kayıt, Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri Belge ücreti karşılığında 5 yıl daha uzatılır.

İlgili Yeterlilik > 13UY0179-3 Pideci (Seviye3) Yayın Tarihi 25.12.2013 Rev00