PROJE DETAY

Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
VOC-TEST-III HİBE PROGRAMI
GIDA SEKTÖRÜNDE VOC-TEST MERKEZİ KURULMASI PROJESİ
TREESP2.3.TUYEP/P-03/19

Ulusal Meslek Standartları (UMS)

​Ulusal Meslek Standardı (UMS), bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur. Ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak teknik ve meslekî eğitim standartlarının ve yeterliliklerin geliştirilmesi, uygulanması ve bunlara ilişkin akreditasyon, yetkilendirme, denetim, ölçme, değerlendirme ve belgelendirmeye ilişkin kural ve faaliyetlerdir.

Kimler UMS Geliştirebilir?

Meslek standardı hazırlama başvuruları aşağıdaki ölçütler doğrultusunda değerlendirilir. Sektörünü temsil etme yeteneği olan, Meslek standardı hazırlama sürecine ilgili sosyal tarafların etkin olarak katılımına ilişkin ortaklık/işbirliği kanıtları sunan, Hazırlanacak standartların kapsamı ve yapılan işin hacmi ile doğru orantılı olarak meslek standardı geliştirme sürecini yönetmek için sayı ve uzmanlık itibariyle gerekli insan kaynağı sağlanan, Meslek standardı geliştirmek için gereken altyapı imkanları olan. Yapılan değerlendirmeler sonrasında MYK Yönetim Kurulunun görevlendirme kararı vermesi halinde işbirliği protokolü imzalanarak meslek standardı hazırlama çalışmaları başlatılır. Standardı hazırlanacak meslekler, iş piyasasının ve eğitim kurumlarının öncelikli ihtiyaçları ve sektör komitelerinin önerileri dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.

UMS Hazırlama Süreci ve Aşamaları

Başvuru ve Görevlendirme:

Meslek haritası oluşturulduktan sonra ilgili sektör/alanda Kuruluş(lar), Mesleki Yeterlilik Kurumu Web Portalı üzerinden Kuruluş Profili oluşturur. Kuruluş Profili üzerinden “Meslek Standardı Hazırlama Başvurusu” oluşturup Kurum tarafından başvurusu uygun bulunduktan sonra ıslak imzalı olarak resmi yazı ekinde MYK’ya ileterek başvuru işlemi gerçekleştirirler.

Taslak Meslek Standardı Hazırlama ve Görüşe Sunma:

Ulusal meslek standartları, MYK’ya meslek standardı hazırlama başvurusunda bulunmuş ve MYK tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda görevlendirilen kuruluşlarca ya da MYK tarafından oluşturulan çalışma gruplarınca hazırlanmaktadır. Kuruluşça hazırlanan taslak meslek standartları MYK’ya iletilmekte ve incelemelerin tamamlanmasını takiben uygun bulunan taslaklar ilgili tarafların görüşüne sunulmaktadır. Taslak meslek standartları, hazırlayan kuruluş tarafından “Taslak Meslek Standardı Görüş ve Değerlendirme Formu ” aracılığıyla ilgili tarafların görüşüne sunulmakta, ayrıca söz konusu taslaklar 1 ay süre ile hem MYK’nın hem de hazırlayan kuruluşun internet sitesinde kamuoyunun görüşüne sunulmaktadır. Taslak meslek standartları ile görüş ve değerlendirme formu sektör komitesinin inceleme ve değerlendirmesine sunulmak üzere kuruluşça MYK’ya iletilmektedir.

Sektör Komitesi ve Onay: Sektör komitelerinin oluşturulmasına altyapı sağlayacak olan sektörler belirlenmiş ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Taslak meslek standartları, görüş ve değerlendirme formu ve ilgili diğer dokümanlar MYK ilgili sektör komitesince incelenmektedir. Sektör komitesi tarafından incelenen taslak meslek standartları MYK Yönetim Kuruluna sunulmaktadır. MYK Yönetim Kurulu, sunulan taslak meslek standartlarını usul yönünden incelemektedir. Değerlendirmesi sonucunda komite taslakları kabul de ret de edebilir. onay e-posta yoluyla sunulur. Komite güncellemeleri kabul de ret de edebilir. Reddetmişse süreç sonlanır, kabul etmişse değerlendirmeleri doğrultusunda taslaklara son şekli verilerek Yönetim Kurulu’na sunulur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ulusal meslek standartları Resmî Gazete’de yayımlanarak ulusal meslek standardı niteliği kazanmaktadır.

MYK’nın hazırlamış olduğu Ulusal meslek standardı sayısı: 857

MYK web sitesini ziyaret etmek için lütfen tıklayın >>

Projemizin 5 temel faaliyeti bulunmaktadır. Söz konusu ana ve alt faaliyetlere ilişkin kısa açıklamalar aşağıda bulunmaktadır.

Faaliyet 1- Projenin Yönetimi, Denetlenmesi ve Değerlendirilmesi (1-18. Aylar)

F1.1. Projenin Yürütülmesi ve Denetlenmesi: Bu faaliyet kapsamında Projenin yürütülmesi ve değerlendirilmesinde etkili olacak bir Proje Yönetim Komitesi (Komite; Federasyon Yönetim Kurulu Başkanı, Denetim Kurulu Başkanı, TŞAPAKON Başkanı, Federasyon Genel Sekreteri ile Proje Koordinatörü, Proje Kalite Uzmanı ve Proje Muhasebecisinden oluşmaktadır.) ve proje ekibi oluşturulacak, proje ofisi hazırlanacaktır. Söz konusu Komite ve ekip oluşturulmuş olup çalışmalarına devam etmektedir. Proje ofisi Federasyonun hizmet verdiği bina içinde oluşturulmuş olup çalışmalar bu ofiste sürdürülmektedir.

F1.2. Projenin Değerlendirilmesi: Proje kapsamında oluşturulan Proje Yönetim Komitesi en az ayda bir kez toplanarak projenin gidişatını değerlendirmektedir. Projede bir önceki dönemde gerçekleşen çalışmalar değerlendirilmekte, gelecek çalışmalar planlanmaktadır. Komite toplantıları tutanağa bağlanmaktadır.

Ayrıca projeye ait ara ve final raporu ile faaliyetler sırasında katılımcılara uygulanacak anket ve geri bildirim formları da projenin değerlendirilmesinde birer araç olarak kullanılacaktır.

Hazırlanacak dokümanlar:
Toplantı tutanakları
Aylık raporlar
Ara ve final raporu
Etkinlik geri bildirim/değerlendirme formları

​Faaliyet 2- Federasyon VOC-TEST Merkezinin Kurulması (1- 17. Aylar)

F2.1. MYK’ya başvuru ve onay süreci (1-17. ay): TS EN ISO/IEC 17024 Standardına uygun olarak Federasyon VOC-Test Merkezinin akreditasyonu sağlanacaktır. Bunun için öncelikle TÜRKAK’ın akreditasyon süreci yürütülecek, daha sonra MYK’ya ön başvuru yapılacaktır. MYK Portalı üzerinde yapılan başvuru MYK tarafından incelenecek ve uygun bulunması halinde imzalanacak bir protokol ile yetkilendirme tamamlanmış olacaktır.

F2.2. Federasyon VOC-Test Merkezinin TÜRKAK’dan akredite edilmesi ile ilgili sürecinin yürütülmesi (3-11. ay): Bu süreç TS EN ISO/IEC 17024 standardına uygun şekilde yürütülecektir. Standardın gerektirdiği kural ve şartlar (yasal, yapısal ve kaynaksal şartlar, kayıtlar ve bilgilere ilişkin şartlar, belgelendirme programları, belgelendirme prosesi şartları, yönetim sistemi şartları vb.) yerine getirilecektir. Proje Kalite Uzmanı bu sürecin sorumlusu olup, konuyla ilgili eğitimleri almıştır.

Bu sürecin tamamlayıcısı olan 5 ulusal yeterlilikte (aşçılık (4.S), pastacılık (4.S), kebapçılık (3.S), pidecilik (3.S), dönercilik (3.S)) soru bankası (teorik-pratik) oluşturma çalışması ile Merkezde görev alacak sınavlarda ölçme-değerlendirme görevi yapacak kişiler ile karar vericilerin yapacakları işle ilgili eğitim almaları amacıyla uzman bir firmadan eğitim-danışmanlık desteği alınacaktır. Hazırlanan sınav materyalleri ve soru bankaları pilot sınavlarla denenecek ve son düzeltmelerden sonra hazır hale getirilecektir.

Tüm hazırlıklar TS EN ISO/IEC 17024 Standardına göre tamamlandıktan sonra TÜRKAK’a başvurarak denetim talep edilecektir. TÜRKAK denetimleri başarıyla sonuçlandırıldığında akreditasyon süreci tamamlanmış olacaktır.

F2.3. Belirlenen 5 meslek dalında teorik/pratik sınav materyallerinin geliştirilmesi (3-6. ay): VOC-Test Merkezinde yapılacak sınavlarda kullanılacak olan 5 ulusal yeterliliğe (aşçılık (4.S), pastacılık (4.S), kebapçılık (3.S), pidecilik (3.S), dönercilik (3.S)) ait teorik ve pratik (performans) sorularının ve senaryolarının oluşturulması bu faaliyet kapsamında gerçekleştirilecektir. Bu çalışmada Federasyon ve TAŞPAKON’un uzman kadrolarından yararlanılacaktır.

F2.4. Belirlenen 5 meslek dalında sınav ve belgelendirme prosedürünü geliştirerek, pilot sınav uygulamasının yapılması (6-8. ay): 5 ulusal yeterliliğe ait hazırlanan sınav materyalleri ve sorular pilot sınavlarla denenecektir. Her bir ulusal yeterlilikte en az 5 er kişi sınava tabi tutulacaktır. Deneme sınavları sonucunda elde edilen deneyim ve geri dönüşler çerçevesinde sınav materyalleri ve soru bankaları son şekline kavuşturulacaktır.

Federasyon VOC-Test Merkezi kurulması faaliyeti kapsamında;

TS EN ISO/IEC: 17024 standardı, UYS gereklilikleri ve MYK tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda sınav ve belgelendirmeye ilişkin finansal, beşerî ve teknik altyapı sağlanacaktır.

Akreditasyon ve yetkilendirme ile ilgili prosedürler geliştirilecek ve gerekli dokümantasyon sağlayarak kalite güvence sistemi kurulacaktır.

Kalite güvencesi sağlanmış bilgi teknolojisi yapıları, yazılım ve uygulamaları kurulacak; ölçme, değerlendirme ve belgelendirme süreçleri için bilgi güvenliği mekanizmaları oluşturulacaktır.

TÜRKAK akreditasyonu ve MYK yetkilendirmesi süreci tamamlanacaktır.

Hazırlanacak dokümanlar
MYK VOC-Test Merkezi kurulmasına ilişkin ön yetkilendirme protokolü, yetkilendirme sözleşmesi ve belgesi
TÜRKAK akreditasyon sertifikası
Sınav soru bankası ve materyalleri
Raporlar

Faaliyet 3- Meslek Haritası Çıkarma, Ulusal Meslek Standardı Hazırlama / Revize Etme ve Ulusal Yeterlilik Geliştirme (Aşçı-3.S-, Bulaşıkçı-2.S-) Çalışmaları (3-10. ay)

Aşağıda belirtilen çalışmalar Ankara’da yapılacak olup, sektörde görev yapan farklı illerden ve farklı ölçeklerde işletmelerden uzman talep edilecektir. Bu süreçte ayrıca sektördeki diğer ilgili kamu kurum/kuruluşları, meslek kuruluşları, sendikalar ve STK’larla da işbirliği yapılacaktır.

Yiyecek alt sektöründe meslek haritası çıkarma (1 günlük çalıştay ve 10 uzmanla)
Aşçı (3.seviye) meslek standardı hazırlanması (2 günlük çalıştay ve 6 uzmanla)
Aşçı (3.seviye) ulusal yeterliliği hazırlanması (4 günlük çalıştay ve 6 uzmanla)
Bulaşıkçı (2.seviye) meslek standardı revizyonu (1 günlük çalıştay ve 4 uzmanla)
Bulaşıkçı (2.seviye) ulusal yeterlilik revizyonu (2 günlük çalıştay ve 4 uzmanla)

Hazırlanacak dokümanlar
Haritalama çalışması raporu
Aşçılık (3.seviye) ulusal meslek standardı
Aşçılık (3.seviye) ulusal yeterliliği
Bulaşıkçı (2.seviye) ulusal meslek standardı (revize)
Bulaşıkçı (2.seviye) ulusal yeterliliği (revize)

Faaliyet 4: Çalışma Ziyareti Düzenlenmesi (11. ay)

Projenin 11. ayında iştirakçi kuruluş Training 2000 psc ile işbirliği içinde İtalya’ya bir çalışma ziyareti düzenlenecektir. Temel amaç; yiyecek-içecek sektöründe dünya çapında tanınmış olan İtalya’nın, sektördeki çalışanları nasıl eğittiği ve nasıl belgelendirdiği konusunda bilgi sahibi olmaktır. Training 2000 psc 1992 yılında kurulmuş özellikle mesleki eğitim alanında aktif bir eğitim kuruluşudur. Aynı zamanda akredite bir eğitim kurumu olarak mesleki yeterlilik belgeleri de vermektedir. Söz konusu kurum AB kaynaklı pek çok proje yürütmüş olup, AB ve diğer ülke uygulamalarına da hakimdir.

Çalışma ziyaretinde; İtalya’daki eğitim ve mesleki eğitim sistemi, mesleki yeterlilik sistemi, EQF ile bağlantıları ve bu konuda yapılan çalışmalar, meslek örgütlerinin bu yapı içindeki yeri, yetkilendirme ve akreditasyon süreçleri ve kurumları ile ilgili bilgiler derlenecektir. Aynı zamanda sektörün İtalya’daki durumu, son gelişmeler gibi konular da ele alınacaktır. Training 2000 psc gezinin içerik olarak organizasyonundan sorumlu olup, Federasyon ile işbirliği içinde ziyaret programı belirlenecektir. Çalışma gezisi sırasında bazı ilgili ulusal ya da yerel kuruluşlar da ziyaret edilecektir.

Hazırlanacak doküman
Çalışma ziyareti raporu

Faaliyet 5- Projenin Tanıtımı ve Yaygınlaştırılmasına İlişkin Faaliyetler

5.1. Proje açılış basın toplantısının (50 katılımcı ile) düzenlenmesi (7. ay): Projenin hedef gruplar ile nihai yararlanıcılara ve kamuoyuna duyurulması amacıyla Projenin 7. ayında Proje ortakları/iştirakçilerinin üst düzey temsilcilerinin de katılımıyla bir basın toplantısı düzenlenecektir. Toplantıya sektördeki kamu ve özel kurum ve kuruluş temsilcileri ile ulusal medyanın temsilcileri davet edilecektir.

F5.2. Proje görünürlük materyallerinin hazırlanması (1-4. ay): Projenin başta hedef grup ve nihai faydalanıcılar olmak üzere tüm kamuoyuna tanıtılması ve Proje çerçevesinde elde edilen bilgi ve deneyimlerin paylaşılması, Federasyon VOC-Test Merkezinden mesleki yeterlilik belgesi alacak kişilerin bilgilendirilmesi için bir takım görünürlük materyalleri (broşür, afiş, vb.) hazırlanacak ve proje etkinlikleri sürecinde katılımcılara dağıtılacaktır.

F5.3. Projenin elektronik ortamda tanıtılması (1-3. ay): Projenin ve VOC-Test Merkezinin tanıtımı, elde edilen bilgilerin ve deneyimlerin, yapılan faaliyetlerin hedef grup ve nihai yararlanıcıların bilgisine ve kullanımına sunulması amacıyla bir Proje/Merkez web sayfası oluşturulacaktır.

F5.4. Bilgilendirme seminerleri (İzmir, İstanbul, Şanlıurfa, Konya) (13-16. ay): Projenin 13-16. aylarında kurulan VOC-Test Merkezinin ve MYK sisteminin tanıtımı ile ilgili 4 seminer düzenlenecektir. İzmir, İstanbul, Şanlıurfa ve Konya’da düzenlenecek seminerlere söz konusu illerdeki meslek mensupları davet edilecektir. Katılımcılar konu hakkında bilgilendirilecek ve ardından da yapılacak sınavlara davet edilecektir.

F5.5. Proje kapanış toplantısı düzenlenmesi (Antalya, 2 gün) (16-18. ay): Projenin 18. ayında, Federasyon ve TAŞPAKON’un yönetim ve denetim kurulları üyeleri, bağlı alt teşkilat birimlerinin başkanları, AB Türkiye Temsilciliği, Türkiye’de mesleki eğitim ve istihdam alanında faaliyet yürüten kurum/kuruluşların ve sosyal ortakların temsilcilerinin katılımı ile bir proje kapanış toplantısı düzenlenecektir.

​Toplantının ilk gününde MYK ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi konusunda bilgilendirme yapılacaktır. İkinci gününde ise proje süresince yapılan çalışmalar ve elde edilen çıktılar katılımcılarla paylaşılacaktır.

Hazırlanacak dokümanlar:
Basın bültenleri ve haberler
Proje ve VOC-Test Merkezinin web siteleri
Görünürlük materyalleri (tanıtım kiti, dosya, kalem, bloknot, afiş, pankart vb.)
Toplantı program ve davetiyesi
Sunumlar

Beklenen Sonuçlar
Federasyonun ve TAŞPAKON’un MYK ve TQF sistemi içinde, meslek standardı hazırlama ve revizyonu, ulusal yeterlilik geliştirme ve revizyonu, sınav materyali ve soru bankası oluşturma ve akredite bir sınav ve belgelendirme merkezi kurma ve işletme konusundaki kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi Turizm, konaklama ve yiyecek sektörü altında yer alan aşçılık (4.seviye) ve pastacılık (4.seviye) kebapçılık (3.seviye), pidecilik (3.seviye) ve dönercilik (3.seviye) mesleklerinde MYK yeterlilik belgesi verecek TESK VOC-TEST Merkezinin kurularak işler hale getirilmesi MYK ve TQF konusunda esnaf-sanatkârlar teşkilatı ve diğer paydaşlarda farkındalık yaratılması