PASTACI SEVİYE-4

PASTACI SEVİYE-4 MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ                     

Amaç:
Bu ulusal yeterliliğin amacı; çalışanların ve adayların Pastacı (Seviye 4) mesleğinde başarılı olmak için gereken niteliklere sahip ve yeterli olup olmadığını belirlemek ve meslekte yeterliliğini, geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamasına olanak vermektir. Bu çalışma; aynı zamanda eğitim ile sınav ve belgelendirme kuruluşları için referans niteliğindedir. Pastacı Seviye-4 Mesleki Yeterlilik Belgesi, Uluslararası geçerliliği olan Türk Akreditasyon Kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylı Avrupa Birliği tarafından desteklenen belgedir. Pastacı Mesleki yeterlilik sınavı teorik ve uygulamalı sınav olarak yapılmaktadır.
Sınava giriş için aranan şartlar nelerdir?
Pastacı sınavına giriş için herhangi bir şart aranmamaktadır. İsteyen herkes sınava başvurabilir.
Pastacı Seviye-4 Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavı 2 Aşamalı Olarak Gerçekleşmektedir;

SINAV TÜRÜ: Teorik Sınav:A1, A2, A3, B1,B3 Performans Sınavı: A1,A2,A3,B1,B2,B3,B4,B5

SINAV GEÇME KRİTERİ: Teorik Sınav:Her birimden %70 başarı elde edilmesi gerekir.Performans Sınavı: Girdiği Her birimden %80 başarı elde edilmesi gerekir.

Zorunlu Birimler:
13UY0183-4/A1: İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma
13UY0183-4/A2: İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim
13UY0183-4/A3: Hijyen, Gıda Güvenliği ve Kalite 
Seçmeli Birimler:
13UY0183-4/B1: Hamur Çeşitleri, Tatlı/Tuzlu Hamur Ürünleri Yapımı ve Sunumu
13UY0183-4/B2: Sütlü, Çikolatalı Tatlı ve Dondurma Yapımı
13UY0183-4/B3: Sos Yapımı, Meyveli, Tahıllı Tatlı Yapımı ve Sunumu
13UY0183-4/B4: Yaş Pasta Yapımı ve Sunumu
13UY0183-4/B5: Baklava ve Çeşitlerinin Yapımı

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları
Pastacı (Seviye 4) mesleğinin belgelendirilmesinde, adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gerekmektedir. Zorunlu yeterlilik birimleri ile birlikte adayın başvurabileceği seçeneklerin gruplandırılma alternatifleri aşağıdaki şekildedir:
Alternatif-1: A1, A2, A3 ve B1, B2, B3, B4
Alternatif-2: : A1, A2, A3 ve B1
Alternatif-3: A1, A2, A3 ve B2
Alternatif-4: A1, A2, A3 ve B5
Alternatif-5: A1, A2, A3 ve B1, B2, B3, B4, B5

Belgelendirme:
Pastacı (Seviye 4) mesleğinin belgelendirilmesinde, tüm zorunlu yeterlilik birimleri olan A1, A2, A3, ile birlikte;
· Pastacı Yeterlilik Belgesine hak kazanabilmesi için Alternatif-1’ in yeterlilik birimlerinden,
· Hamur Ürünleri Yapımcısı Belgesine hak kazanabilmesi için Alternatif-2’ nin yeterlilik birimlerinden,
· Sütlü Tatlı ve Dondurmacı Yeterlilik Belgesine hak kazanabilmesi için Alternatif-3’ün yeterlilik birimlerinden,
· Baklavacı Yeterlilik Belgesine hak kazanabilmesi için Alternatif-4’ün yeterlilik birimlerinden, başarılı olması gerekmektedir.
Yukarda tanımlanan herhangi bir alternatife göre yeterlilik belgelerini alan bireyler, bir (1) yıl içerisinde ve mesleğin ulusal yeterliliğinde herhangi bir değişiklik yapılmamış ise diğer alternatiflere başvurduğu takdirde, zorunlu yeterlilik birimlerindeki başarısı geçerli kabul edilip zorunlu yeterlilik birimlerine dair sınavlardan muaf tutularak, başvurduğu alternatife ilişkin seçmeli birim / birimlerden sınava alınırlar.

Teorik Sınav
Bu yeterlilikte Zorunlu Olan A1,A2,A3 birimleri ile Seçmeli olan B1,B3 yeterlilik birimlerinde yukarıda yazılı olan gruplandırma alternatiflerinden adayın başvurmuş olduğu alternatif seçeneğine göre teorik sınavlar test  şeklinde gerçekleştirilir, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır. Teorik sınav soruları LOKPAS MYM soru bankasından seçilen sorulardan oluşur. Aday her bir birimden 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve aday yine her bir yeterlilik birimi için testte yer alan soruların en az % 70 ini doğru yanıtlaması durumunda bu sınavdan başarılı sayılacaktır. Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorulardan oluşur.

Performansa Dayalı Sınav:
Seçmeli yeterlilik biriminin yukarıda yazılı olan gruplandırma alternatiflerinden adayın başvurmuş olduğu alternatif seçeneğine göre performansa dayalı bir sınav yapılır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavları her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir.
Bu yeterlilikte A1,A2,A3 zorunlu B1,B2,B3,B4,B5 seçmeli yeterlilik birimleri için performansa dayalı uygulama sınavı yapılır. Adayların, performans sınavlarında 13UY0183-4 Pastacı(Seviye4) Ulusal Yeterlilik’ te verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır. Aday zorunlu olan  yeterlilik birimlerinin sınavından başarılı olmalıdır. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.
Performans sınavında adayın Performansı Değerlendirici tarafından ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarını, başarım ölçütlerini içerecek şekilde değerlendirilerek Performans Sınavı Değerlendirme Formuna yazılır elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir. Performans değerlendirme listesinde yer alankritik adımlardan başarılı olmak kaydıylatoplamda 100 tam puan üzerinden Performansa dayalı sınav da en az 80 puan alan aday başarılı sayılır. Adayın sınavlarda yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

Adayda Aranan Şartlar: Sınav başvurularında herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

Belgelerin Teslimi: Belgeler, belge sahibine veya belge sahibinin sözlü onayıyla verilmesini talep ettiği kişiye Belge Teslim Tutanağı imzalatılarak ya da Adayın talep ettiği adrese kargo ile gönderilir.

Belgenin Kaybedilmesi: Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

Belge geçerlilik süresi ne kadar ? Pastacı Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır. Beş yıl sonunda adaylar sertifikalarını yenilemek zorundadırlar.

Belge Yenileme: Başvuru sahibi yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir.  Başvuru dönemi, belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olup belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 6 ay önce, başlar. Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;  5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 24 ay veya son 6 ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren resmi kayıt, Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri Belge ücreti karşılığında 5 yıl daha uzatılır.

İlgili Yeterlilik > 13UY0183-4 Pastacı (Seviye 4) Yayın Tarihi 25.12.2013 Rev00