DÖNERCİ SEVİYE-3

DÖNERCİ SEVİYE-3 MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ   
Amaç:
Bu yeterlilik Dönerci (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;
Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
Dönerci (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi, Uluslararası geçerliliği olan Türk Akreditasyon Kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylı Avrupa Birliği tarafından desteklenen belgedir. Dönerci Mesleki yeterlilik sınavı teorik ve uygulamalı sınav olarak yapılmaktadır.

Sınava giriş için aranan şartlar nelerdir?
Dönerci sınavına giriş için herhangi bir ön şart aranmamaktadır. İsteyen herkes sınava başvurabilir.
Dönerci (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavı 2 Aşamalı Olarak Gerçekleşmektedir;

Sınav Türü:
Teorik Sınav:A1
Performans Sınavı: A2
Sınav Geçme Kriteri
Teorik Sınav:Her birimden %70 başarı elde edilmesi gerekir.Performans Sınavı: Her birimden %80 başarı elde edilmesi gerekir.

Zorunlu Birimler:     
13UY0181-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu, Et İşleme ve Pişirme
13UY0181-3/A2 Dönerin Hazırlaması ve Üretimi

Teorik Sınav:
Bu yeterlilikte Zorunlu Olan A1 birimlerinde teorik sınav test şeklinde gerçekleştirilir,
Teorik sınav soruları LOKPAS MYM soru bankasından seçilen sorulardan oluşur.
Aday A1 birimden 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve testte yer alan soruların en az % 70 ini doğru yanıtlaması durumunda bu sınavdan başarılı sayılacaktır.
Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorulardan oluşur.

Performansa Dayalı Sınav:
Bu yeterlilikte zorunlu olan A2 birimlerinden performans sınavı yapılmaktadır. Adayın, performans sınavında 13UY0181-3 Dönerci (Seviye3) Ulusal Yeterlilik’ te verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır. Aday zorunlu olan  yeterlilik birimlerinin sınavından başarılı olmalıdır. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.
Performans sınavında adayın Performansı Değerlendirici tarafından ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarını, başarım ölçütlerini içerecek şekilde değerlendirilerek Performans Sınavı Değerlendirme Formuna yazılır elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir. Performans değerlendirme listesinde yer alankritik adımlardan başarılı olmak kaydıylatoplamda 100 tam puan üzerinden Performansa dayalı sınav da en az 80 puan alan aday başarılı sayılır. Adayın sınavlarda yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

Adayda Aranan Şartlar: Sınav başvurularında herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

Belgelerin Teslimi: Belgeler, belge sahibine veya belge sahibinin sözlü onayıyla verilmesini talep ettiği kişiye Belge Teslim Tutanağı imzalatılarak ya da Adayın talep ettiği adrese kargo ile gönderilir.

Belgenin Kaybedilmesi: Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

Belge Geçerlilik Süresi Ne Kadar? Dönerci Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır. Beş yıl sonunda adaylar sertifikalarını yenilemek zorundadırlar.

Belge Yenileme: Başvuru sahibi yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir.  Başvuru dönemi, belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olup belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 6 ay önce, başlar. Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;  5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 24 ay veya son 6 ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren resmi kayıt, Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri Belge ücreti karşılığında 5 yıl daha uzatılır.

İlgili Yeterlilik > 13UY0181-3 Dönerci (Seviye3)Yayın Tarihi 25.12.2013 Rev01